top of page

Podmínky užití webu styleit.cz

Právní vztah a obecná upozornění

1.1.  Účinnost. Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 15. 11. 2017.

 

1.2.  Internetové stránky. Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor všech internetových stránek tvořících náš web provozovaný na adrese a všech podstránkách, včetně všech subdomén.

 

1.3.  Sekce s omezeným přístupem. Pro účely tohoto dokumentu se sekcí s omezeným přístupem rozumí jakákoli stránka nebo skupina stránek v rámci internetových stránek, které podléhají specifickým pravidlům pro přístup k nim, jako je například zpoplatnění nebo nutnost registrace a následného přihlášení. Která stránka spadá do sekce s omezeným přístupem, je uvedeno na odpovídajícím místě na našich internetových stránkách.

 

1.4.  Služba. Pro účely tohoto dokumentu se službou rozumí služba informační společnosti, kterou čerpáte užíváním našich internetových stránek a jejímž poskytovatelem je obchodní společnost BrandCare, s.r.o., se sídlem Revoluční 724/7, 11000 Praha, IČO 03756033, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 237331, DIČ CZ03756033 (pro účely tohoto dokumentu jen „my“ či odpovídající výrazy). Užíváním služby vzniká mezi námi a příjemcem služby (pro účely tohoto dokumentu jen „vy“ či odpovídající výrazy) právní vztah.

 

1.5.  Webový obsah. Pro účely tohoto dokumentu se webovým obsahem, který vám v rámci služby dodáváme, rozumí veškerá data, která od nás přijmete na základě vašeho požadavku zadaného prostřednictvím webového prohlížeče, zejména texty, obrázky, ale i zdrojové kódy stránek.

 

1.6.  Rozsah poskytování služby. V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

 

1.7.  Cena služby. Služba je poskytována z naší strany bezúplatně. Technické zařízení, programové vybavení a konektivitu k této službě hradíte vy. Bezplatnost se nevztahuje na sekce s omezeným přístupem.

 

1.8.  Výhrada změny podmínek. Tyto podmínky užití internetových stránek se mohou průběžně měnit a aktualizovat. Předtím, než budete chtít využívat webový obsah, je vaší povinností seznámit se s jejich aktuální verzí.

 

1.9.  Generální omezení. Je zakázáno využívat jakýchkoli prostředků k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se touto službou nebo jinými našimi službami, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě.

 

1.10.  Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoli újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

 

Autorská práva

2.1.  Vyloučení licence. Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, neudělujeme vám licenci k webovému obsahu a bez našeho výslovného svolení jej není možné užít mimo zákonná omezení a výjimky.

 

2.2.  Databázová práva. Bez našeho výslovného svolení nejste oprávněni vytěžovat či jinak užívat naše databáze. Navíc se zavazujete zdržet se obdobného jednání i ve vztahu k takovým našim databázím, které nepožívají ochranu dle autorského práva.

 

2.3.  Odkazy. Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy dostupné jen v rámci sekcí s omezeným přístupem či přihlášeným uživatelům. Ve všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah internetových stránek nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost vámi dříve získaného obsahu. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.

 

Osobní údaje, jejich zpracování a dočasné soubory

3.1   Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení č. 2016/679“).

 

3.2.  Osobní údaje pro účely smlouvy. Na osobní údaje zadané v rámci objednávky našeho zboží či služeb se vztahují podmínky zpracování osobních údajů uvedené v dokumentech, se kterými budete seznámeni před uzavřením příslušné smlouvy.

 

3.3.  Osobní údaje zadané jinde na internetových stránkách. Následující podmínky se použijí jen ohledně osobních údajů, které zadáte na našich internetových stránkách a kterých se netýká předchozích bod těchto podmínek.

 

3.4.  Účel zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

3.4.1.  ukládání a vyzvedávání dočasných souborů do a z paměti vašeho zařízení, a to v případě, že takovéto dočasné soubory jsou také osobními údaji; dočasné soubory, které samy o sobě osobními údaji nejsou, jsou upraveny níže,

3.4.2.  provádění marketingových akcí, včetně šíření obchodních sdělení,

3.4.3.  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

3.4.4.  marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;,

3.4.5.  uzavírání smluv,

3.4.6.  nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

3.4.7.  šíření obchodních sdělení,

3.4.8.  nabízení obchodu a služeb.

V případech zpracování osobních údajů v případech zde neuvedených vás budeme informovat zvlášť.

 

3.5.  Rozsah zpracování osobních údajů. Takovými osobními údaji mohou být například:

3.5.1.  jméno a příjmení,

3.5.2.  datum narození a věk,

3.5.3.  adresa,

3.5.4.  e-mailová adresa,

3.5.5.  telefonní číslo,

3.5.6.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

3.5.7.  IP adresa,

3.5.8.  pohlaví,

3.5.10.  zobrazení podoby (zejm. fotografie a video záznamy),

 

3.6.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, a to nejlépe e-mailem na naší e-mailové adrese.

 

3.7.  Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše v odst. 3.3 těchto podmínek užití webu. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

 

3.8.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

3.8.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

3.8.2.  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 Nařízení č. 2016/679, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

3.8.3.  žádat výmaz osobních údajů v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 17 odst. 1 Nařízení č. 2016/679,

3.8.4. žádat omezení zpracování v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 18 odst. 1 Nařízení č. 2016/679,

3.8.5  žádat přenesení osobních údajů v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 20 odst. 1 Nařízení č. 2016/679 a

3.8.6  vznést námitku proti zpracování v případech, kdy jsou naplněny podmínky čl. 21 odst. 1, 2 nebo 6 Nařízení č. 2016/679.

 

3.9.  Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Adobe Flash). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Tento a následující body dopadají na takové z dočasných souborů, které samy o sobě nejsou zároveň osobními údaji (ohledně těch, které jsou, nám udělujete souhlas s jejich zpracováním výše).

 

3.10.  Dočasné soubory technologicky nezbytné k poskytování služby. Některé dočasné soubory jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o:

3.10.1.  soubory reprezentující obsah vašeho virtuálního nákupního košíku,

3.10.2.  soubory reprezentující vaše preference ohledně filtrování seznamu produktů,

3.10.3.  soubory reprezentující vaše preference ohledně jazyka a měny,

3.10.4.  soubory reprezentující vaše preference ohledně způsobu dopravy či dodání a platby,

3.10.5.  cookies třetích stran,

3.10.6.  trvalé, nebo také fixní soubory cookies,

3.10.7.  další dočasné soubory cookie.

 

3.11.  Dočasné soubory ukládané za účelem poskytnutí služby s přidanou hodnotou. Některé dočasné soubory naopak ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat:

3.11.1.  soubory nesoucí informaci o vašem pohybu na internetových stránkách, včetně souborů dále zpracovávaných třetími stranami v anonymizované podobě pro zajištění analýzy návštěvnosti internetových stránek,

3.11.2.  soubory nesoucí informaci pro reklamní účely, abychom vám mohli zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat a neobtěžovat,

3.11.3.  soubory nesoucí informaci o vaší geografické poloze.

Ohledně těchto souborů souhlasíte s jejich ukládáním ve vašem zařízení.

 

3.12.  Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování. Váš prohlížeč také nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně – například přihlášení, a tedy celý uživatelský účet, nebo ukládání nastavení jazyka.

 

3.13.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabydete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Nařízení č. 2016/679, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

 

Vkládání uživatelského obsahu na web​

4.1.  Kontrola vašeho obsahu. Vaše aktivity v rámci této služby zásadně nepodléhají průzkumu, schvalování či moderaci z naší strany a neprověřujeme jejich soulad s právem. Vyhrazujeme si ovšem právo provádět různé typy kontroly obsahu, ať již před jeho publikací či následně, a na základě toho obsah filtrovat či celý znepřístupnit (například ve formě pozdržení spamových či hanlivých komentářů či znepřístupnění rozpoznaného protiprávního obsahu).

 

4.2.  Ukládání souborů. V rámci této služby vám umožňujeme nahrávat a ukládat soubory na námi provozované úložiště (dále jen „nahrávaný obsah“). Berete na vědomí, že v rámci této části této služby vám neposkytujeme záruku za to, že nahrávaný obsah zůstane nezměněný či dostupný. Zejména berete na vědomí, že neodpovídáme za škodu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti se ztrátou či poškozením nahrávaného obsahu.

 

4.3.  Práva třetích osob a zákonné povinnosti v souvislosti s ukládáním souborů. Nahráním obsahu prostřednictvím této naší služby stvrzujete, že disponujete dostatečným oprávněním k takovému jednání, zejména tedy, že nahrávaný obsah nepodléhá právní ochraně, případně jste autorem nebo vykonavatelem majetkových práv k nahrávanému obsahu v odpovídající míře. Zároveň berete na vědomí, že v případě, že se dozvíme o tom, že byl prostřednictvím této naší služby neoprávněně přenesen či nahrán určitý obsah, máme právo jej bez upozornění smazat či znepřístupnit a povinnost vzhledem k tomuto obsahu spolupracovat s orgány provádějícími zjišťování případné protiprávní činnosti, což může zahrnovat i sdělování uchovávaných provozních a lokalizačních údajů o vás.

 

4.4.  Funkce spojené s vkládáním uživatelských dat na web. V rámci této služby poskytujeme též:

4.4.1.  možnost přidávat veřejné komentáře,

4.4.2.  možnost diskutovat ve fóru,

4.4.3.  možnost vést vlastní blog (tedy provozovat vlastní kanál s příspěvky),

 

S ohledem k výše uvedenému se použijí ujednání „kontrola vašeho obsahu“, „ukládání souborů“ a „práva třetích osob a zákonné povinnosti v souvislosti s ukládáním souborů“ obdobně, přičemž za „nahrávaný obsah“ se považuje odpovídající možnost z předcházejícího seznamu. Protiprávní obsah se může v tomto případě vyskytnout například v případě sdílení autorskoprávně chráněných textů, hanlivých vyjádření vůči jiným osobám nebo neoprávněného nabízení zboží či služeb chráněných známkovým právem.

bottom of page